Reeglid ja tingimused

Ostu tingimused

Ostu-müügi kauglepingu (edaspidi leping) osapooled: piiratud vastutusega äriühing “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Questory”“ (edaspidi kauplus) ühe osapoolena ning teo- ja õigusvõimeline füüsiline või juriidiline isik (edaspidi ostja), kes soetas mängu ligipääsukoodi (pileti) või kinkekaardi, teise osapoolena.

1. Lepingu objekt

1.1. Leping reguleerib kahe osapoole (kaupluse
ja ostja) suhet, mis käsitleb omandamistingimusi, kohaletoimetamiskorda, pileti
ja kinkekaardi eest tasumist ning mängude ja ekskursioonide (teenuste)
kasutamist.

1.2. Leping kohustab kauplust edastama ostjale
tema soetatud pileti või kinkekaardi. Ostja on kohustatud lepingus sätestatud
tingimustel tasuma kauplusele pileti või kinkekaardi eest ning kasutama piletil
või kinkekaardil mainitud teenust.

1.3. Piletis on märgitud mängu ligipääsukood
(edaspidi andmed). Ostjal on õigus nõuda teenuse osutamist piletis märgitud
ajavahemikul. Ostja on lepingu tingimuste järgi kohustatud kasutama piletis
märgitud teenust.

1.4. Kinkekaart kindlustab pileti soetamisel
teatud soodustuse. Sooduskoodi peab tellimisvormile või ostukorvi sisestama
enne, kui ostja vajutab nupule “Kinnita tellimus“. Kinkekaarti saab kasutada
ainult märgitud ajavahemiku jooksul.

1.5. Kinkekaardi kehtivusaega ei ole võimalik
pikendada. Kinkekaarti ei vahetata tagasi raha vastu.

1.6. Ostja kinnitab, et on tutvunud teenuse
kirjelduse ja teiste lisatingimustega (näiteks tagastuspiirangutega). Ostja
teab, et kauplus võib loobuda piletis märgitud teenust osutamast juhul, kui
isik ei vasta teenuse osutamise tingimustele. Sel juhul ostjale raha ei tagastata.

1.7. Ostja teab, et kauplus võib loobuda
piletis märgitud teenust osutamast juhul, kui teenuse osutamine konkreetsel
juhul võib ohustada ostja tervist või tekitada muud kahju. Ostja mõistab ja
teadvustab, et osa teenuseid saab osutada ainult teatud aastaajal ja teenuse
osutamine võib oleneda ka muudest asjaoludest.

1.8. Osa kaupluses pakutavaid teenuseid võivad
ohustada elu või tervist. Piletit soetades kinnitab ostja, et talle on teada
kõik teenuse kirjelduses mainitud ohud elule ja tervisele.

2. Piletite ja kinkekaartide hind, nende soetamise ja tasumise kord

2.1. Lepingu tingimused kehtivad juhul, kui
pilet või kinkekaart soetatakse Questory e-poest veebilehel questory.in.

2.2. Piletite ja kinkekaartide hinnad ning
teenuste kirjeldused on kirjas kaupluses.

2.3. Pileti või kinkekaardi soetamisel peab
ostja:

2.3.1. täitma tellimisvormi;

2.3.2. tasuma pileti või kinkekaardi eest
kaupluses märgitud juhendi järgi (ja tegema lisamakseid, kui see on konkreetsel
juhul ette nähtud).

2.4. Ostjal on õigus valida maksemeetod ja
tasuda pileti või kinkekaardi eest:

2.4.1. ülekandega kaupluse arvelduskontole;

2.4.2. maksekaardiga;

2.4.3. Paypali kaudu;

2.4.4 kasutades pileti ostmisel kinkekaardi
koodi.

2.5. Ostja kinnitab, et teab ega vaidlusta, et
lepingu tingimuste järgi ei ole võimalik soetatud piletit või kinkekaarti
kauplusesse tagastada ja tasutud raha ei tagastata, v.a lepingus märgitud
tingimustel lepingust loobumisel.

3. Lepingu jõustumine

3.1. Ostja kinnitab, et on enne lepingu
kinnitamist tähelepanelikult tutvunud lepingu tingimustega ja nõustub nendega.

3.2. Ostja teab, et leping jõustub hetkel, mil
ostja vajutab kaupluse juhiseid järgides nupule “Kinnita tellimus“, kinnitades
sellega oma nõusolekut lepingu tingimustega.

3.3. Kauplus on kohustatud viivitamata
kinnitama lepingu jõustumise fakti, saates ostjale e-kirja.

4. Pileti või kinkekaardi kohaletoimetamine

4.1. Pilet või kinkekaart saadetakse ostja
e-posti aadressile ühe (1) tunni jooksul pärast makse kohalejõudmist.

5. Pileti või kinkekaardi kehtivusaeg

5.1. Lepingu järgi ei ole ostja kauplusest
soetatud piletil kehtivusaega ja seda võib kasutada, kuni teenust pakutakse.
Seda välja arvatud teenuse tehnilise hoolduse ajal, millest ostjat
teavitatakse.

5.2. Lepingu järgi kehtib ostja kauplusest soetatud
kinkekaart 12 kuud või tohib seda kasutada, kuni teenust osutatakse. Seda välja
arvatud teenuse tehnilise hoolduse ajal, millest ostjat teavitatakse.

6. Osapoolte õigused ja kohustused

6.1. Ostjal on õigus:

6.1.1. loobuda ühepoolselt lepingust 14 (neljateistkümne)
päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Lepingust 14 (neljateistkümne) päeva
jooksul loobumise õigust ei saa kasutada juhul, kui ostjale on juba teenust
osutatud.

6.2. Ostja on kohustatud:

6.2.1 esitama lepingu sõlmimisel kõik kaupluse
nõutavad andmed;

6.2.2 lepingus märgitud õiguste üleandmisel
kolmandale isikule tagama, et õigusi omandav isik täidab lepingus märgitud
kohustusi.

6.3. Kauplusel on õigus:

6.3.1. loobuda lepingu sõlmimisest ostjaga,
kui selle sõlmimise ajal on esitatud ebaõigeid, ebatäpseid või ekslikke andmeid
või kui esitatud pole kõiki vajalikke andmeid.

6.4. Kauplus on kohustatud:

6.4.1. 15 (viieteistkümne) päeva jooksul
pärast ostja teadet lepingust loobumise kohta 6.1.1 punktis märgitud juhul
tühistama pileti või kinkekaardi kehtivusaja ja tagastama ostjale pileti või
kinkekaardi eest tasutud summa;

6.4.2. tagama broneeringutingimuste täitmise
ja hoolitsema selle eest, et ostjale osutatakse piletis märgitud teenust;

6.4.3. tagama konfidentsiaalsuse ja täitma
andmekaitsetingimusi.

7. Andmete esitamise tingimused

7.1. Tellimisvormi täitmisel peab ostja
esitama kauplusele ammendavad ja õiged andmed.

7.2. Kui ostja esitab lepingu sõlmimisel
ebaõiged, ebatäpsed, ekslikud või ebapiisavad andmed, võtab ostja vastutuse
lepingu mittetäitmise või ebaõige täitmise eest enda peale ja sel juhul ei
vastuta kauplus lepingu ebaõige täitmise eest.

7.3. Ostja annab kahjutasu nõudmata kauplusele
õiguse kasutada ostja esitatud andmeid sel määral, nagu on vajalik lepingu
täitmiseks. See õigus on tähtajatu.

7.4. Kui ostja annab loa (märkides nõusoleku
kaupluse vastavasse lahtrisse), on kauplusel õigus saata ostjale infot uute
teenuste ja sooduspakkumiste kohta ning muud ostjale mõeldud teavet.

8. Osapoolte vastutus

8.1. Kui osapooled ei täida nõutud tingimusi
või täidavad neid valesti, vastutavad nad selle eest Läti Vabariigis kehtivate
seaduste järgi.

8.2. Ostja vastutab selle eest, et tema
lepingu sõlmimisel esitatud andmed on täpsed ja täielikud.

8.3. Kauplus ei vastuta lepingu tingimuste
täitmise eest, kui ostja on lepingu sõlmimisel esitanud ebaõigeid, ebatäpseid,
ekslikke või ebapiisavaid andmeid.

8.4. Kauplus ei vastuta piletis märgitud
teenuse osutamise või sellega seonduva ajal ostja tervisele või omandile
tekitatud kahju eest. Ostja kinnitab, et vastutab nii enda kui ka kolmandate
isikute tervise, elu ja omandi eest.

8.5. Omandatud pileti või kinkekaardiga seotud
kaebused peab ostja saatma kauplusele e-kirjaga aadressil info@questory.in või
paberil kaupluse juriidilisel aadressil. Kauplus selgitab oma võimaluste piires
välja probleemi põhjused ja teeb kõik võimaliku, et leida sobiv lahendus.
Vastused ostja kirjalikult esitatud kaebustele on kauplus kohustatud esitama
normatiivaktides märgitud kujul.

8.6. Kauplus ei vastuta kaotatud või
varastatud pileti või kinkekaardi eest ega kahju eest, mida ostja selle
tagajärjel saab. Ostja vastutab täiel määral soetatud pileti või kinkekaardi
säilimise ja selle eest, et kolmandatel isikutel ei oleks piletile või
kinkekaardile ligipääsu.

8.7. Osapooled ei vastuta oma kohustuste
mittetäitmise eest juhul, kui mittetäitmise põhjused ei olene osapooltest või
osapooled ei ole võimelised takistust ületama (force majeure). Ületamatuteks
takistusteks peetakse olukordi, kus osapooled ei saanud olusid ette näha ega
neid mõjutada. Osapool võib ületamatud takistused põhjenduseks tuua ainult
juhul, kui ta on teinud kõik endast oleneva, et täita lepingus märgitud
kohustused.

8.8. Kogu kaupluse lehel esitatud teave (sh
tekstid, kujutised, heli- ja videofailid) kuulub ainuisikuliselt kauplusele või
tohib seda kasutada ainult autori eraldi loaga. Igasugune kaupluse kopeerimine,
levitamine, edastamine, üleslaadimine või muul viisil modifitseerimine on ilma
kaupluse eelneva loata keelatud.

8.9. Kogu teenustes (mängudes ja
ekskursioonides) esitatud teave, (sh tekstid, kujutised, heli- ja videofailid)
kuulub ainuisikuliselt kauplusele või tohib seda kasutada ainult autori eraldi
loaga. Igasugune kaupluse kopeerimine, levitamine, edastamine, üleslaadimine või
muul viisil modifitseerimine on ilma kaupluse eelneva loata keelatud.

9. Konfidentsiaalsus

9.1. Kauplus on kohustatud saladuses hoidma ja
kolmandatele isikutele mitte avaldama andmeid, mida ostja on tellimisvormis
esitanud. Erandiks on siin teenuseid osutavad kolmandad isikud, kui see on
vajalik teenuse osutamiseks. Nimetatud kohustus ei kuulu täitmisele juhul, kui
ostja andmete avaldamine on vajalik Läti Vabariigi õigusaktide järgi.

10. Muud tingimused

10.1. Osapooled teadvustavad selgelt, et
juhul, kui ostja annab oma lepingus märgitud õigused üle kolmandale isikule, on
lepingus märgitud tingimused kolmandale isikule samamoodi kohustuslikud.

10.2. Osapooltel on kohustus saata kõik
kirjad, sõnumid ja teised dokumendid üksteise e-posti aadressil või edastada
kirjalikult, kui see on vajalik lepingus märgitud juhtudel. Ostja esitab oma
rekvisiidid tellimuse vormistamisel, kaupluse rekvisiidid ja kontaktandmed on
välja toodud jaotises “Kontaktandmed“.

10.3. Kõik lepingu täitmisega seotud
erimeelsused on osapooled kohustatud lahendama läbirääkimiste teel. Kui lepingu
täitmisest tulenenud vaidlused ja erimeelsused ei lahene läbirääkimiste teel 30
päeva jooksul pärast kirjaliku avalduse esitamist, edastatakse need
lahendamiseks Läti Vabariigi kohtusse Läti Vabariigi õigusaktidest lähtudes.

10.4. Kauplusel on õigus lepingut ühepoolselt
muuta oma äranägemise järgi. Lepingu muudatused jõustuvad hetkel, kui need
kaupluses avaldatakse, seega on ostja kohustatud iga kord enne uue lepingu
sõlmimist lepinguga tutvuma. Selle lepingu muudatused ei ole seotud nende
lepingutega, mille ostja ja kaupluse sõlmisid enne muudatuste jõustumist.

11. Märkused

See tekst on algselt kirjutatud inglise keeles, tõlke ebatäpsuste korral palume viidata originaalversioonile.