Reeglid ja tingimused

Ostu tingimused

Ostu-müügi kauglepingu (edaspidi leping) osapooled: piiratud vastutusega äriühing “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Questory”“ (edaspidi kauplus) ühe osapoolena ning teo- ja õigusvõimeline füüsiline või juriidiline isik (edaspidi ostja), kes soetas mängu ligipääsukoodi (pileti) või kinkekaardi, teise osapoolena.

1. Lepingu objekt

1.1. Leping reguleerib kahe osapoole (kaupluse ja ostja) suhet, mis käsitleb omandamistingimusi, kohaletoimetamiskorda, pileti ja kinkekaardi eest tasumist ning mängude ja ekskursioonide (teenuste) kasutamist.

1.2. Leping kohustab kauplust edastama ostjale tema soetatud pileti või kinkekaardi. Ostja on kohustatud lepingus sätestatud tingimustel tasuma kauplusele pileti või kinkekaardi eest ning kasutama piletil või kinkekaardil mainitud teenust.

1.3. Piletis on märgitud mängu ligipääsukood (edaspidi andmed). Ostjal on õigus nõuda teenuse osutamist piletis märgitud ajavahemikul. Ostja on lepingu tingimuste järgi kohustatud kasutama piletis märgitud teenust.

1.4. Kinkekaart kindlustab pileti soetamisel teatud soodustuse. Sooduskoodi peab tellimisvormile või ostukorvi sisestama enne, kui ostja vajutab nupule “Kinnita tellimus“. Kinkekaarti saab kasutada ainult märgitud ajavahemiku jooksul.

1.5. Kinkekaardi kehtivusaega ei ole võimalik pikendada. Kinkekaarti ei vahetata tagasi raha vastu.

1.6. Ostja kinnitab, et on tutvunud teenuse kirjelduse ja teiste lisatingimustega (näiteks tagastuspiirangutega). Ostja teab, et kauplus võib loobuda piletis märgitud teenust osutamast juhul, kui isik ei vasta teenuse osutamise tingimustele. Sel juhul ostjale raha ei tagastata.

1.7. Ostja teab, et kauplus võib loobuda piletis märgitud teenust osutamast juhul, kui teenuse osutamine konkreetsel juhul võib ohustada ostja tervist või tekitada muud kahju. Ostja mõistab ja teadvustab, et osa teenuseid saab osutada ainult teatud aastaajal ja teenuse osutamine võib oleneda ka muudest asjaoludest.

1.8. Osa kaupluses pakutavaid teenuseid võivad ohustada elu või tervist. Piletit soetades kinnitab ostja, et talle on teada kõik teenuse kirjelduses mainitud ohud elule ja tervisele.

2. Piletite ja kinkekaartide hind, nende soetamise ja tasumise kord

2.1. Lepingu tingimused kehtivad juhul, kui pilet või kinkekaart soetatakse Questory e-poest veebilehel questory.in.

2.2. Piletite ja kinkekaartide hinnad ning teenuste kirjeldused on kirjas kaupluses.

2.3. Pileti või kinkekaardi soetamisel peab ostja:

2.3.1. täitma tellimisvormi;

2.3.2. tasuma pileti või kinkekaardi eest kaupluses märgitud juhendi järgi (ja tegema lisamakseid, kui see on konkreetsel juhul ette nähtud).

2.4. Ostjal on õigus valida maksemeetod ja tasuda pileti või kinkekaardi eest:

2.4.1. ülekandega kaupluse arvelduskontole;

2.4.2. maksekaardiga;

2.4.3. Paypali kaudu;

2.4.4 kasutades pileti ostmisel kinkekaardi koodi.

2.5. Ostja kinnitab, et teab ega vaidlusta, et lepingu tingimuste järgi ei ole võimalik soetatud piletit või kinkekaarti kauplusesse tagastada ja tasutud raha ei tagastata, v.a lepingus märgitud tingimustel lepingust loobumisel.

3. Lepingu jõustumine

3.1. Ostja kinnitab, et on enne lepingu kinnitamist tähelepanelikult tutvunud lepingu tingimustega ja nõustub nendega.

3.2. Ostja teab, et leping jõustub hetkel, mil ostja vajutab kaupluse juhiseid järgides nupule “Kinnita tellimus“, kinnitades sellega oma nõusolekut lepingu tingimustega.

3.3. Kauplus on kohustatud viivitamata kinnitama lepingu jõustumise fakti, saates ostjale e-kirja.

4. Pileti või kinkekaardi kohaletoimetamine

4.1. Pilet või kinkekaart saadetakse ostja e-posti aadressile ühe (1) tunni jooksul pärast makse kohalejõudmist.

5. Pileti või kinkekaardi kehtivusaeg

5.1. Lepingu järgi ei ole ostja kauplusest soetatud piletil kehtivusaega ja seda võib kasutada, kuni teenust pakutakse. Seda välja arvatud teenuse tehnilise hoolduse ajal, millest ostjat teavitatakse.

5.2. Lepingu järgi kehtib ostja kauplusest soetatud kinkekaart 12 kuud või tohib seda kasutada, kuni teenust osutatakse. Seda välja arvatud teenuse tehnilise hoolduse ajal, millest ostjat teavitatakse.

6. Osapoolte õigused ja kohustused

6.1. Ostjal on õigus:

6.1.1. loobuda ühepoolselt lepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Lepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul loobumise õigust ei saa kasutada juhul, kui ostjale on juba teenust osutatud.

6.2. Ostja on kohustatud:

6.2.1 esitama lepingu sõlmimisel kõik kaupluse nõutavad andmed;

6.2.2 lepingus märgitud õiguste üleandmisel kolmandale isikule tagama, et õigusi omandav isik täidab lepingus märgitud kohustusi.

6.3. Kauplusel on õigus:

6.3.1. loobuda lepingu sõlmimisest ostjaga, kui selle sõlmimise ajal on esitatud ebaõigeid, ebatäpseid või ekslikke andmeid või kui esitatud pole kõiki vajalikke andmeid.

6.4. Kauplus on kohustatud:

6.4.1. 15 (viieteistkümne) päeva jooksul pärast ostja teadet lepingust loobumise kohta 6.1.1 punktis märgitud juhul tühistama pileti või kinkekaardi kehtivusaja ja tagastama ostjale pileti või kinkekaardi eest tasutud summa;

6.4.2. tagama broneeringutingimuste täitmise ja hoolitsema selle eest, et ostjale osutatakse piletis märgitud teenust;

6.4.3. tagama konfidentsiaalsuse ja täitma andmekaitsetingimusi.

7. Andmete esitamise tingimused

7.1. Tellimisvormi täitmisel peab ostja esitama kauplusele ammendavad ja õiged andmed.

7.2. Kui ostja esitab lepingu sõlmimisel ebaõiged, ebatäpsed, ekslikud või ebapiisavad andmed, võtab ostja vastutuse lepingu mittetäitmise või ebaõige täitmise eest enda peale ja sel juhul ei vastuta kauplus lepingu ebaõige täitmise eest.

7.3. Ostja annab kahjutasu nõudmata kauplusele õiguse kasutada ostja esitatud andmeid sel määral, nagu on vajalik lepingu täitmiseks. See õigus on tähtajatu.

7.4. Kui ostja annab loa (märkides nõusoleku kaupluse vastavasse lahtrisse), on kauplusel õigus saata ostjale infot uute teenuste ja sooduspakkumiste kohta ning muud ostjale mõeldud teavet.

8. Osapoolte vastutus

8.1. Kui osapooled ei täida nõutud tingimusi või täidavad neid valesti, vastutavad nad selle eest Läti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

8.2. Ostja vastutab selle eest, et tema lepingu sõlmimisel esitatud andmed on täpsed ja täielikud.

8.3. Kauplus ei vastuta lepingu tingimuste täitmise eest, kui ostja on lepingu sõlmimisel esitanud ebaõigeid, ebatäpseid, ekslikke või ebapiisavaid andmeid.

8.4. Kauplus ei vastuta piletis märgitud teenuse osutamise või sellega seonduva ajal ostja tervisele või omandile tekitatud kahju eest. Ostja kinnitab, et vastutab nii enda kui ka kolmandate isikute tervise, elu ja omandi eest.

8.5. Omandatud pileti või kinkekaardiga seotud kaebused peab ostja saatma kauplusele e-kirjaga aadressil info@questory.in või paberil kaupluse juriidilisel aadressil. Kauplus selgitab oma võimaluste piires välja probleemi põhjused ja teeb kõik võimaliku, et leida sobiv lahendus. Vastused ostja kirjalikult esitatud kaebustele on kauplus kohustatud esitama normatiivaktides märgitud kujul.

8.6. Kauplus ei vastuta kaotatud või varastatud pileti või kinkekaardi eest ega kahju eest, mida ostja selle tagajärjel saab. Ostja vastutab täiel määral soetatud pileti või kinkekaardi säilimise ja selle eest, et kolmandatel isikutel ei oleks piletile või kinkekaardile ligipääsu.

8.7. Osapooled ei vastuta oma kohustuste mittetäitmise eest juhul, kui mittetäitmise põhjused ei olene osapooltest või osapooled ei ole võimelised takistust ületama (force majeure). Ületamatuteks takistusteks peetakse olukordi, kus osapooled ei saanud olusid ette näha ega neid mõjutada. Osapool võib ületamatud takistused põhjenduseks tuua ainult juhul, kui ta on teinud kõik endast oleneva, et täita lepingus märgitud kohustused.

8.8. Kogu kaupluse lehel esitatud teave (sh tekstid, kujutised, heli- ja videofailid) kuulub ainuisikuliselt kauplusele või tohib seda kasutada ainult autori eraldi loaga. Igasugune kaupluse kopeerimine, levitamine, edastamine, üleslaadimine või muul viisil modifitseerimine on ilma kaupluse eelneva loata keelatud.

8.9. Kogu teenustes (mängudes ja ekskursioonides) esitatud teave, (sh tekstid, kujutised, heli- ja videofailid) kuulub ainuisikuliselt kauplusele või tohib seda kasutada ainult autori eraldi loaga. Igasugune kaupluse kopeerimine, levitamine, edastamine, üleslaadimine või muul viisil modifitseerimine on ilma kaupluse eelneva loata keelatud.

9. Konfidentsiaalsus

9.1. Kauplus on kohustatud saladuses hoidma ja kolmandatele isikutele mitte avaldama andmeid, mida ostja on tellimisvormis esitanud. Erandiks on siin teenuseid osutavad kolmandad isikud, kui see on vajalik teenuse osutamiseks. Nimetatud kohustus ei kuulu täitmisele juhul, kui ostja andmete avaldamine on vajalik Läti Vabariigi õigusaktide järgi.

10. Muud tingimused

10.1. Osapooled teadvustavad selgelt, et juhul, kui ostja annab oma lepingus märgitud õigused üle kolmandale isikule, on lepingus märgitud tingimused kolmandale isikule samamoodi kohustuslikud.

10.2. Osapooltel on kohustus saata kõik kirjad, sõnumid ja teised dokumendid üksteise e-posti aadressil või edastada kirjalikult, kui see on vajalik lepingus märgitud juhtudel. Ostja esitab oma rekvisiidid tellimuse vormistamisel, kaupluse rekvisiidid ja kontaktandmed on välja toodud jaotises “Kontaktandmed“.

10.3. Kõik lepingu täitmisega seotud erimeelsused on osapooled kohustatud lahendama läbirääkimiste teel. Kui lepingu täitmisest tulenenud vaidlused ja erimeelsused ei lahene läbirääkimiste teel 30 päeva jooksul pärast kirjaliku avalduse esitamist, edastatakse need lahendamiseks Läti Vabariigi kohtusse Läti Vabariigi õigusaktidest lähtudes.

10.4. Kauplusel on õigus lepingut ühepoolselt muuta oma äranägemise järgi. Lepingu muudatused jõustuvad hetkel, kui need kaupluses avaldatakse, seega on ostja kohustatud iga kord enne uue lepingu sõlmimist lepinguga tutvuma. Selle lepingu muudatused ei ole seotud nende lepingutega, mille ostja ja kaupluse sõlmisid enne muudatuste jõustumist.