Taisyklės ir sąlygos

Pirkimo sąlygos

Šios nuotolinės pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) šalys yra: Sabiedrība ar apribotu atbildību “Questory” (“Parduotuvė”), iš vienos pusės, ir asmuo, įsigijęs žaidimo prieigos kodą (“Bilietas”) arba Dovanų kortelę, arba pasinaudojęs trečiosios šalies įsigytu Bilietu ar Dovanų kortele (“Pirkėjas”), iš kitos pusės.

1. Susitarimo objektas

1.1. Sutartis reglamentuoja Parduotuvės ir Pirkėjo (toliau – Šalys) santykius, susijusius su Bilietų ir Dovanų kortelių įsigijimo ir pristatymo, žaidimų ir ekskursijų naudojimo sąlygomis (toliau – Paslauga).

1.2. Šia Sutartimi Parduotuvė įsipareigoja perduoti Pirkėjui įsigytą Bilietą ar Dovanų kortelę, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Parduotuvei Bilieto ar Dovanų kortelės kainą ir naudotis Biliete ar Dovanų kortelėje nurodyta Paslauga šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.3. Biliete pateikiami prieigos prie Žaidimo duomenys (toliau – Duomenys). Pirkėjas gali naudotis Duomenimis, kad gautų Biliete nurodytą Paslaugą Bilieto galiojimo laikotarpiu. Pirkėjas įsipareigoja naudotis Paslauga vadovaudamasis šia Sutartimi.

1.4. Dovanų kortelėje yra tam tikra nuolaida Bilietui įsigyti. Nuolaidos kodas turi būti įvestas Kasos arba Krepšelio puslapyje prieš Pirkėjui paspaudžiant mygtuką “Pirkti”. 1.5. Dovanų kortelę galima naudoti tik jos galiojimo laikotarpiu.

1.5. Pasibaigus Dovanų kortelės galiojimo laikui, Dovanų kortelė negali būti grąžinama ar pratęsiama.

1.6. Pirkėjas patvirtina, kad atidžiai perskaitė informaciją apie Bilietą ir visus papildomus Pirkėjui privalomus reikalavimus (pvz., amžiaus apribojimus). 1.7. Pirkėjas supranta, kad Parduotuvė gali atsisakyti suteikti Biliete nurodytą Paslaugą asmeniui, neatitinkančiam Paslaugai keliamų reikalavimų. Tokiu atveju Pirkėjui nebus grąžinami už Bilietą sumokėti pinigai.

1.7. Pirkėjas, įsigydamas Bilietą, supranta, kad Parduotuvė gali atsisakyti teikti Biliete nurodytą Paslaugą, jei naudojimasis paslauga keltų pavojų Pirkėjo sveikatai ar gyvybei arba kitaip padarytų žalos Pirkėjui. Pirkėjas pripažįsta ir supranta, kad gali būti tam tikrų Paslaugų, kurios teikiamos tik tam tikru sezonu arba kad jų naudojimui gali turėti įtakos kitos aplinkybės.

1.8. Parduotuvės siūlomos Paslaugos gali būti pavojingos sveikatai ir gyvybei. Pirkėjas, įsigydamas Bilietą, patvirtina, kad yra susipažinęs su visais Paslaugos aprašyme nurodytais pavojais sveikatai ir gyvybei.

2. Bilietų ir dovanų kortelių kaina ir mokėjimas

2.1. Šios Sutarties sąlygos taikomos bilietams ir dovanų kortelėms, įsigytoms “Questory” elektroninės prekybos svetainėje questory.in.

2.2. Bilietų ir Dovanų kortelių kaina ir Paslaugos aprašymas nurodyti Parduotuvėje.

2.3. Įsigydamas Bilietą ar Dovanų kortelę Pirkėjas privalo:

2.3.1. užpildyti užsakymo formą kasoje;

2.3.2. sumokėti Bilieto ar Dovanų kortelės kainą (ir visus papildomus mokesčius, jei taikoma) pagal Parduotuvėje pateiktus nurodymus.

2.4. Pirkėjas turi teisę pasirinkti mokėjimo būdą ir mokėti naudodamasis:

2.4.1. tiesioginį banko mokėjimą į Parduotuvės banko sąskaitą;

2.4.2. debeto / kredito kortele;

2.4.3. “PayPal”;

2.4.4. iš anksto įsigytos Dovanų kortelės numeriu.

2.5. Pirkėjas pripažįsta ir supranta, kad pagal Sutarties sąlygas įsigytas Bilietas ir Dovanų kortelė negali būti grąžinti į Parduotuvę, o už juos sumokėti pinigai negali būti grąžinti, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.

3. Susitarimo įsigaliojimas

3.1. Pirkėjas patvirtina, kad, prieš sudarydamas Sutartį, perskaitė visas Sutarties sąlygas ir su jomis visiškai sutinka.

3.2. Pirkėjas supranta, kad Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką “PIRKTI”, taip patvirtindamas, kad sutinka su Sutarties sąlygomis.

3.3. Parduotuvė įsipareigoja nedelsdama patvirtinti Sutarties sudarymą, išsiųsdama Pirkėjui patvirtinimo el. laišką.

4. Bilietų ir dovanų kortelių pristatymas

4.1. Bilietas arba Dovanų kortelė bus pristatyti į Pirkėjo el. paštą per 1 (vieną) valandą nuo mokėjimo gavimo.

5. Galiojimo ir naudojimo sąlygos

5.1. Pirkėjo pagal šią sutartį įsigytas bilietas galioja neribotą laiką, kol žaidimas yra siūlomas. Išskyrus Paslaugų priežiūros darbų laikotarpius, apie kuriuos bus pranešta.

5.2. Dovanų kortelė, Pirkėjo įsigyta pagal šią Sutartį, galioja 12 mėnesių arba kol žaidimas yra siūlomas. Išskyrus Paslaugų priežiūros darbų laikotarpius, kurie bus paskelbti.

6. Šalių teisės ir pareigos

6.1. Pirkėjas turi teises:

6.1.1. atsisakyti šios Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo šios Sutarties sudarymo dienos. Teisė atsisakyti sutarties netaikoma, jei Pirkėjas per šias 14 (keturiolika) dienų pradėjo naudotis Paslauga.

6.2. Pirkėjas privalo:

6.2.1. Sudarant Sutartį pateikti visus Parduotuvės reikalaujamus duomenis;

6.2.2. perleidžiant Pirkėjo teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims, užtikrinti, kad asmuo, kuriam tokios teisės perleidžiamos, tinkamai vykdys Pirkėjo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

6.3. Parduotuvė turi teises:

6.3.1. atsisakyti sudaryti Sutartį su Pirkėju, jei Pirkėjo pateikta privaloma informacija yra melaginga, netiksli ar klaidinanti.

6.4. Parduotuvė privalo:

6.4.1. per penkiolika dienų nutraukti Bilieto ar Dovanų kortelės galiojimą ir grąžinti Pirkėjui už Bilietą ar Dovanų kortelę sumokėtus pinigus, gavusi Pirkėjo pranešimą apie Sutarties nutraukimą 6.1.1 skyriuje nurodytu atveju.

6.4.2. užtikrinti tinkamą Rezervacijos sąlygų laikymąsi ir užtikrinti, kad Pirkėjui būtų suteikta Biliete nurodyta Paslauga;

6.4.3. laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

7. Duomenų priėmimo sąlygos

7.1. Pirkėjas, pildydamas užsakymo formą, privalo pateikti išsamią ir teisingą informaciją, kurios prašo Parduotuvė.

7.2. Jei Pirkėjas Sutarties sudarymo metu pateikė neteisingą, netikslią ar klaidinančią informaciją arba pateikė ne visą reikalaujamą informaciją, Pirkėjas prisiima atsakomybę už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, t. y. Parduotuvė nebus atsakinga už tinkamą Sutarties įvykdymą.

7.3. Pirkėjas neatlygintinai suteikia Parduotuvei teisę naudotis Pirkėjo pateiktais duomenimis, kad Parduotuvė galėtų vykdyti šią Sutartį. Ši teisė galioja neribotą laiką.

7.4. Pirkėjui sutikus (kasoje paspaudus atitinkamą žymimąjį langelį) Parduotuvė turi teisę siųsti Pirkėjui reklaminius, naujienų ir informacinius el. laiškus.

8. Šalių atsakomybė

8.1. Šalys už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako pagal Latvijos Respublikos įstatymus.

8.2. Sutarties sudarymo Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų tikslumą ir išsamumą.

8.3. Parduotuvė neatsako už tinkamą Sutarties vykdymą, jei Pirkėjas pateikė melagingą, netikslią ar klaidinančią informaciją arba nepateikė visos reikalingos informacijos, sudarant Sutartį.

8.4. Paslaugų parduotuvė neatsako už Pirkėjo sveikatai ar turtui padarytą žalą. Pirkėjas pareiškia suprantantis savo atsakomybę už Pirkėjo ir trečiųjų asmenų sveikatos, gyvybės, turto saugumą.

8.5. Pirkėjas bet kokius skundus, susijusius su įsigytu Bilietu ar Dovanų kortele, gali pateikti Parduotuvei el. paštu info@questory.in arba popierine forma Parduotuvės juridiniu adresu. Parduotuvė pagal savo galimybes nustatys problemos priežastį ir dės visas pastangas, kad rastų teigiamą problemos sprendimą. Atsakymus į Pirkėjo rašytines pretenzijas Parduotuvė pateiks per teisės aktuose nustatytus terminus ir teisės aktų nustatyta tvarka.

8.6. Parduotuvė neatsako už prarastą ar pavogtą Bilietą ar Dovanų kortelę ir dėl to Pirkėjui atsiradusius nuostolius. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už gauto Bilieto ar Dovanų kortelės išsaugojimą ir už tai, kad jie nebūtų prieinami tretiesiems asmenims.

8.7. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų nevykdymą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo šalių valios (force majeure). Tai nenugalimos aplinkybės, kurių Šalys negali numatyti ir kurioms negali daryti įtakos. Šalis gali remtis nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis tik tuo atveju, jei Šalis įvykdė savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

Visa Parduotuvėje pateikta informacija, įskaitant tekstus, paveikslėlius ir vaizdo įrašus, yra išimtinė Parduotuvės nuosavybė arba naudojama pagal atitinkamą autoriaus licenciją. Bet koks Parduotuvėje pateiktos informacijos ir kūrinių kopijavimas, platinimas, perdavimas, talpinimas ar kitoks keitimas be išankstinio Parduotuvės leidimo yra griežtai draudžiamas.

8.9. Visa informacija, įskaitant Paslaugose (žaidimuose ir ekskursijose) pateiktus tekstus, vaizdus ir vaizdo įrašus, yra išskirtinė Parduotuvės nuosavybė arba naudojama pagal atitinkamą autoriaus licenciją. Bet koks Paslaugose pateiktos informacijos ir kūrinių kopijavimas, platinimas, perdavimas, talpinimas ar kitoks keitimas be išankstinio Parduotuvės leidimo yra griežtai draudžiamas.

9. Konfidencialumas

9.1. Parduotuvė įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo užsakymo formoje pateiktų duomenų. Išskyrus būtinos informacijos pateikimą tretiesiems Paslaugų tvarkytojams, nei tai yra būtina Paslaugai suteikti. Šis įsipareigojimas netaikomas, jei Pirkėjo duomenų atskleidimas yra privalomas pagal Latvijos Respublikos įstatymus.

10. Kitos sąlygos

10.1. Šalys aiškiai supranta, kad jei Pirkėjas perleidžia teises pagal Sutartį tretiesiems asmenims, jie taip pat privalo vykdyti šią Sutartį.

10.2. Šalys įsipareigoja siųsti viena kitai dokumentus, ataskaitas ar kitą informaciją elektroniniu paštu arba spausdintine forma, jei to reikalaujama pagal Susitarimą. Pirkėjo kontaktinė ir mokėjimo informacija pateikiama užsakymo formoje, Parduotuvės kontaktinė ir mokėjimo informacija pateikiama Contacts.

10.3. Šalys įsipareigoja visus ginčus, susijusius su Susitarimo įgyvendinimu, spręsti derybomis. Jei ginčų ar nesutarimų, kylančių dėl Sutarties vykdymo, nepavyko išspręsti derybomis per 30 dienų nuo rašytinio prašymo pateikimo, jie sprendžiami Latvijos Respublikos teisme Latvijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.4. Parduotuvė pasilieka teisę vienašališkai keisti šią Sutartį savo nuožiūra. Sutarties pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje momento, o Pirkėjas privalo susipažinti su šia Sutartimi prieš sudarydamas bet kokią vėlesnę Sutartį.

11. Pastabos

Šis tekstas iš pradžių parašytas anglų kalba, todėl, jei yra vertimo netikslumų, žr. originalo versiją.