Noteikumi un nosacījumi

Pirkšanas noteikumi

Šī distances pirkšanas-pārdošanas līguma (turpmāk – “Līgums“) puses ir: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Questory” (turpmāk – “Veikals“) , no vienas puses, un rīcībspējīga un tiesībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas iegādājusies spēles piekļuves kodu (turpmāk “Biļete”) vai Dāvanu karti vai izmanto paša vai trešās personas iegādātu Biļeti vai Dāvanu karti (turpmāk “Pircējs”), no otras puses.

1. Līguma objekts

1.1. Līgums regulē Veikala un Pircēja (turpmāk “Puses”) attiecības, kas saistītas ar Biļetes vai Dāvanu kartes iegūšanas nosacījumiem, piegādes un apmaksas kārtību (“Pakalpojums”).

1.2. Ar šo Līgumu Veikals apņemas nodot Pircējam viņa iegādāto Biļeti vai Dāvanu karti, bet Pircējs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt Veikalam Biļetes vai Dāvanu kartes cenu un izmantot Biļetē vai Dāvanu kartē minēto Pakalpojumu.

1.3. Biļetē ir norādīti spēles piekļuves dati (turpmāk “Dati”), kurus izmantojot Pircējam ir tiesības Biļetes derīguma laikā izmantot noteikto Pakalpojumu un tas apņemas izmantot Biļetē noteikto Pakalpojumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

1.4. Dāvanu karte satur noteikto atlaidi Biļetes iegādei. Atlaižu kodu jāievada attiecīgajā lauciņā Pasūtījuma noformēšanās vai Groza lapās pirms Pircējs nospied “Veikt pasūtījumu” pogu. Dāvanu karti var izmantot tikai tās derīguma periodā.

1.5. Dāvanu kartes derīguma termiņu pagarināt nedrīkst.

1.6. Pircējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Pakalpojuma aprakstu un visām papildus prasībām (piem., vecuma ierobežojumiem). Pircējs zina, ka Veikals var atteikties sniegt Pakalpojumu personai, kura neatbilst Pakalpojuma prasībām, un šādā gadījumā Pircējam netiek atdota nauda par iegādātu Biļeti.

1.7. Pircējs, iegādājoties Biļeti, apliecina, ka zina: Veikals var atteikties sniegt Biļetē noteikto Pakalpojumu, ja šāda Pakalpojuma sniegšana izraisītu draudus Pircēja veselībai vai dzīvībai, vai varētu nodarīt citādu kaitējumu. Pircējs apzinās un saprot, ka var būt atsevišķi Pakalpojumi, kuru izmantošana ir iespējama tikai noteiktā sezonā vai to izmantošanu var iespaidot citi apstākļi.

1.8. Veikalā piedāvātie Pakalpojumi var būt bīstami veselībai un dzīvībai. Pircējs, iegādājoties Biļeti, apliecina, ka viņam ir zināmi visi Veikalā minētie apdraudējumi veselībai un dzīvībai.

2. Biļetes cena, to iegādes un apmaksas kārtība

2.1. Šī Līguma nosacījumi ir piemērojami, ja Biļete vai Dāvanu karte tiek iegādāta elektroniskajā tirdzniecības vietnē “Questory” interneta adresē questory.in.

2.2. Biļetes vai Dāvanu kartes cena un apraksts ir norādīti Pakalpojumu aprakstos Veikalā.

2.3. Iegādājoties Biļeti vai Dāvanu karti, Pircējam ir:

2.3.1. jāaizpilda Pasūtījuma anketa;

2.3.2. jāsamaksā Biļetes vai Dāvanu kartes cena (un papildu maksājumi, ja konkrētajā gadījumā tādi ir piemērojami), vadoties pēc Veikalā sniegtajiem norādījumiem.

2.4. Pircējam ir tiesības izvēlēties apmaksas veidu un nerēķināties:

2.4.1. ar pārskaitījumu uz Veikala norādīto rēķinu;

2.4.2. ar maksājuma karti;

2.4.3. ar PayPal;

2.4.3. izmantojot iepriekš iegādāto Dāvanas kartes numuru.

2.5. Pircējs apliecina, ka saprot un neiebilst, ka saskaņā ar Līguma nosacījumiem iegādāto Biļeti vai Dāvanu karti nevar atdot Veikalam un par to samaksātā nauda netiek atdota, izņemot Līgumā noteikto atteikšanos no Līguma.

3. Līguma stāšanās spēkā

3.1. Pircējs apliecina, ka pirms Līguma slēgšanas ir rūpīgi iepazinies ar Līguma nosacījumiem un tiem pilnībā piekrīt.

3.2. Pircējam ir zināms, ka Līgums stājas spēkā no brīža, kad Pircējs, vadoties pēc Veikalā sniegtajiem norādījumiem, noklikšķina uz pogas “Veikt pasūtījumu”, tā apliecinot savu piekrišanu Līguma nosacījumiem.

3.3. Veikals apņemas nekavējoties apstiprināt Līguma slēgšanu, nosūtot apstiprinājumu uz Pircēja elektronisko pastu.

4. Biļetes vai Dāvanu kartes iegāde

4.1. Biļete vai Dāvanu karte tiek piegādāta 1 (vienas) stundas laikā pēc apmaksas saņemšanās.

5. Biļetes vai Dāvanu kartes derīguma laiks un izmantošanas nosacījumi

5.1. Saskaņā ar Līgumu Pircēja iegādāta Biļete ir derīga bez termiņa kamēr spēle ir piedāvājumā. Izņemot gadījumus ja spēlē notiek tehniskie darbi, par ko tiek paziņots.

5.2. Saskaņā ar Līgumu Pircēja iegādāta Dāvanu karte ir derīga 12 mēnešus. Izņemot gadījumus ja spēlē notiek tehniskie darbi, par ko tiek paziņots.

6. Pušu tiesības un pienākumi

6.1. Pircējam ir tiesības:

6.1.1. atkāpties no šī Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas. Atteikuma tiesības nav izmantojamas, ja Pircējam šo 14 (četrpadsmit) dienu laikā ir uzsākta Pakalpojuma sniegšana.

6.2. Pircējam ir pienākums:

6.2.1. slēdzot Līgumu, sniegt visus Veikala prasītos datus;

6.2.2. nododot savas Līgumā noteiktās tiesības trešajām personām, nodrošināt un garantēt, ka persona, kurai nododamas šīs tiesības, pienācīgi ievēros Līgumā paredzētās saistības.

6.3. Veikalam ir tiesības:

6.3.1. atteikties slēgt Līgumu ar Pircēju, ja tā slēgšanas laikā ir sniegti nepatiesi, neprecīzi, maldinoši dati vai nav sniegti visi prasītie dati.

6.4. Veikalam ir pienākums:

6.4.1. piecpadsmit dienu laikā likvidēt Biļetes vai Dāvanu kartes derīgumu un atdot Pircējam par Biļeti vai Dāvanu karti samaksāto naudu, saņemot Pircēja ziņojumu par atteikšanos no Līguma 6.1.1 .punktā noteiktajā gadījumā;

6.4.2. nodrošināt pienācīgu Rezervācijas noteikumu ievērošanu un gādāt, lai Biļetē noteiktais pakalpojums Pircējam tiktu sniegts;

6.4.3. ievērot konfidencialitāti un datu aizsardzības prasības.

7. Datu sniegšanas nosacījumi

7.1. Pasūtījuma anketas aizpildīšanas laikā Pircējam ir jāsniedz izsmeļoši un patiesi Veikala prasītie dati.

7.2. Ja Pircējs, slēdzot Līgumu, ir sniedzis nepatiesus, neprecīzus vai maldinošus datus vai nav sniedzis visus prasītos datus, risks par Līguma nepildīšanu vai tā nepienācīgu pildīšanu tiek Pircējam, t.i., šai gadījumā Veikals nav atbildīgs par Līguma pienācīgu pildīšanu.

7.3. Pircējs bez atlīdzības sniedz Veikalam tiesības izmantot viņa sniegtos datus tik, cik tas vajadzīgs Līguma izpildei. Šīs tiesības ir spēkā bez termiņa.

7.4. Ja Pircējs piekrīt (piekrišanu izsaka, atzīmējot Vietnē atbilstošo lodziņu), Veikalam ir tiesības izsūtīt Pircēja jaunumu, akciju un informatīvās vēstules.

8. Pušu atbildība

8.1. Par savu saistību nepildīšanu vai to nepienācīgu pildīšanu Puses ir atbildīgas Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.

8.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai dati, ko viņš sniedz, slēdzot Līgumu, būtu pareizi un pilnīgi.

8.3. Veikals nav atbildīgs par Līguma pienācīgu pildīšanu tik, cik tas saistīts ar Pircēja vainu, ja tas Līguma slēgšanas laikā ir sniedzis nepatiesus, neprecīzus vai maldinošus datus vai nav sniedzis visus prasītos datus.

8.4. Veikals nav atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts Biļetē noteikto pakalpojumu sniegšanas laikā vai saistībā ar tiem. Pircējs uzņemas atbildību par savu un trešo pušu veselību, dzīvi un īpašumu drošību.

8.5. Pircējs tās sūdzības, kas saistītas ar iegādāto Biļeti vai Dāvanu karti, adresē Veikalam, nosūtot tās uz elektroniskā pasta adresi: info@questory.in vai papīra formātā uz Veikala juridisko adresi. Veikals savu iespēju robežās noskaidros problēmjautājuma cēloņus un pieliks visas pūles, lai rastu problēmjautājuma pozitīvu risinājumu. Atbildes uz Pircēja rakstveidā iesniegtajām pretenzijām, Veikals sniedz normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

8.6. Veikals neatbild par pazaudētu vai nozagtu Biļeti vai Dāvanu karti un tā rezultātā Pircējam nodarītajiem zaudējumiem. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par saņemtas Biļetes vai Dāvanu kartes saglabāšanu un tā vai ar to saistītās informācijas nodošanu trešo personu rīcībā.

8.7. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā (“Force majeure”). Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas šajā Līgumā paredzētās saistības.

8.8. Visa informācija, tai skaitā teksti, attēli un video, kas ir ievietoti Veikalā, ir ekskluzīvs Veikala īpašums vai tiek izmantoti saskaņā ar īpašu darbu autora piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Veikala modificēšana bez iepriekšējas Veikala piekrišanas ir aizliegta.

8.9. Visa informācija, tai skaitā teksti, attēli un video, kas ir izmantoti Pakalpojumos (spēlēs un ekskursijās), ir ekskluzīvs Veikala īpašums vai tiek izmantoti saskaņā ar īpašu darbu autora piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Veikala modificēšana bez iepriekšējas Veikala piekrišanas ir aizliegta.

9. Konfidencialitāte

9.1. Veikals apņemas turēt noslēpumā un neatklāt trešajām personām Pircēja Pasūtījuma anketā sniegtos datus. Izņemot pakalpojumus sniedzošajām trešajām personām, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu pienācīgu un savlaicīgu pakalpojumu sniegšanu. Šīs saistības nav piemērojamas, ja Pircēja datu atklāšana ir nepieciešama Latvijas Republikas tiesiskajos aktos paredzētajos gadījumos.

10. Citi nosacījumi

10.1. Puses skaidri saprot, ka tad, ja Pircējs saskaņā ar Līgumu esošās tiesības nodod trešajām personām, arī tām ir obligāti šī Līguma nosacījumi.

10.2. Puses apņemas visus rakstus, ziņojumus un citus dokumentus viena otrai sūtīt pa elektronisko pastu vai iesniegt rakstiski, ja tas nepieciešams Līgumā noteiktajos gadījumos. Pircēja rekvizīti ir sniegti pieteikuma anketā, par Veikala rekvizītiem ir uzskatāmi sniegtie Kontaktu sadaļā.

10.3. Visas ar Līguma izpildi saistītās nesaskaņas Puses apņemas risināt sarunu ceļā. Ja strīdi vai nesaskaņas, kas radušies Līguma pildīšanas dēļ, netiek atrisināti sarunu ceļā 30 dienu laikā pēc rakstiska iesnieguma iesniegšanas, tie risināmi Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas tiesisko aktu noteiktajā kārtībā.

10.4. Veikalam ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus šajā Līgumā pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas Līgumā stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas vietnē, tādējādi Pircējam ir pienākums iepazīties ar šo Līgumu pirms katras nākamās Līguma noslēgšanas.